Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
185775

Thư kêu gọi ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ

Ngày 18/09/2018 14:57:31

LỜI KÊU GỌI Của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thọ Lâm V/V kêu gọi quyên góp ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

LỜI KÊU GỌI

Của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thọ Lâm

V/V kêu gọi quyên góp ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

 

 

KÝnh göi:  Toµn thÓ c¸c ®ång chÝ C¸n bé, §¶ng viªn vµ nh©n d©n x· Thä L©m.

 

Thực hiện công văn số 140/CVMTTX ngày 10/9/2018 của ban Thường trực uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thọ Xuân. V/v vận động quyên góp ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, từ ngày 28/8 đến ngày 31/8/2018 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Cùng với mưa to, lũ trên thượng nguồn sông Mã đã lên nhanh. Tại huyện Mường lát, Quan Sơn, Quan Hoá, Bá Thước, Cẩm Thuỷ, Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Yên Định đã bị ngập úng trên diện rộng, đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân. Lũ lụt đã làm 12 người chết và mất tích, 2 người bị thương; hơn 13 nghìn ngôi nhà bị ngập trong nước, 800 ngôi nhà bị đổ sập, bị cuốn trôi và hư hỏng nặng; 318 ngôi nhà đang trong tình trạng nguy hiểm phải di dời, hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị ngập; hàng trăm nghìn con gia súc, gia cầm bị chết, bị cuốn trôi; nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch, trường học, trạm y tế, công trình công cộng, hệ thống thông tin viễn thông bị hư hỏng nặng, đặc biệt đối với huyện Mường Lát và Quan Hoá lũ đã vùi lấp nhiều phòng học và nhà công vụ giáo viên, hàng trăm ngôi nhà, nhiều tuyến đường bị sạt lở, dẫn đến nhiều xã bị cô lập, hàng nghìn gia đình hiện lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn về nhà ở và cuộc sống.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hoá về  "cuộc vận động quyên góp ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra" phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái "lá lành đùm lá rách" với tinh thần "nhường cơm sẻ áo".

Ban th­êng trùc ñy ban MTTQ x· Thä L©m kªu gäi c¸n bé, ®¶ng viªn c«ng chøc, viªn chøc, đoàn viên, hội viên vµ toµn thÓ nh©n d©n trªn ®Þa bµn x·. Víi truyÒn thèng "t­¬ng th©n, t­¬ng ¸i",“lá rách ít đùm lá rách nhiều”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, h·y tiÕt kiÖm chi tiªu, dµnh mét phÇn thu nhËp ®Ó ñng hé, gióp ®ì ®ång bµo vïng thiÖt h¹i  vượt qua khó khăn, giúp đỡ các gia đình ở những vùng gặp nạn, giúp các em học sinh được trở lại trường, giúp người dân chống chọi với thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa, thể hiện và phát huy truyền thống của cán bộ và nhân dân xã Thọ Lâm trong nhiều năm qua.

 Những đóng góp ủng hộ sẽ được göi về Ban thường trực MTTQ xã tổng hợp và gửi về UBMTTQ huyệ  để chuyển đến tay người dân vùng lũ lụt.

ñy ban MTTQ x· rÊt mong nhËn ®­îc sù ñng hé cña toµn thÓ c¸n bé, ®¶ng viªn vµ nh©n d©n trªn ®Þa bµn x· h­ëng øng mét c¸ch thiÕt thùc vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt.

 

Ban vËn ®éng xin ghi nhËn vµ ch©n thµnh c¶m ¬n!

Thư kêu gọi ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ

Đăng lúc: 18/09/2018 14:57:31 (GMT+7)

LỜI KÊU GỌI Của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thọ Lâm V/V kêu gọi quyên góp ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

LỜI KÊU GỌI

Của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thọ Lâm

V/V kêu gọi quyên góp ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

 

 

KÝnh göi:  Toµn thÓ c¸c ®ång chÝ C¸n bé, §¶ng viªn vµ nh©n d©n x· Thä L©m.

 

Thực hiện công văn số 140/CVMTTX ngày 10/9/2018 của ban Thường trực uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thọ Xuân. V/v vận động quyên góp ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, từ ngày 28/8 đến ngày 31/8/2018 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Cùng với mưa to, lũ trên thượng nguồn sông Mã đã lên nhanh. Tại huyện Mường lát, Quan Sơn, Quan Hoá, Bá Thước, Cẩm Thuỷ, Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Yên Định đã bị ngập úng trên diện rộng, đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân. Lũ lụt đã làm 12 người chết và mất tích, 2 người bị thương; hơn 13 nghìn ngôi nhà bị ngập trong nước, 800 ngôi nhà bị đổ sập, bị cuốn trôi và hư hỏng nặng; 318 ngôi nhà đang trong tình trạng nguy hiểm phải di dời, hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị ngập; hàng trăm nghìn con gia súc, gia cầm bị chết, bị cuốn trôi; nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch, trường học, trạm y tế, công trình công cộng, hệ thống thông tin viễn thông bị hư hỏng nặng, đặc biệt đối với huyện Mường Lát và Quan Hoá lũ đã vùi lấp nhiều phòng học và nhà công vụ giáo viên, hàng trăm ngôi nhà, nhiều tuyến đường bị sạt lở, dẫn đến nhiều xã bị cô lập, hàng nghìn gia đình hiện lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn về nhà ở và cuộc sống.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hoá về  "cuộc vận động quyên góp ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra" phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái "lá lành đùm lá rách" với tinh thần "nhường cơm sẻ áo".

Ban th­êng trùc ñy ban MTTQ x· Thä L©m kªu gäi c¸n bé, ®¶ng viªn c«ng chøc, viªn chøc, đoàn viên, hội viên vµ toµn thÓ nh©n d©n trªn ®Þa bµn x·. Víi truyÒn thèng "t­¬ng th©n, t­¬ng ¸i",“lá rách ít đùm lá rách nhiều”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, h·y tiÕt kiÖm chi tiªu, dµnh mét phÇn thu nhËp ®Ó ñng hé, gióp ®ì ®ång bµo vïng thiÖt h¹i  vượt qua khó khăn, giúp đỡ các gia đình ở những vùng gặp nạn, giúp các em học sinh được trở lại trường, giúp người dân chống chọi với thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa, thể hiện và phát huy truyền thống của cán bộ và nhân dân xã Thọ Lâm trong nhiều năm qua.

 Những đóng góp ủng hộ sẽ được göi về Ban thường trực MTTQ xã tổng hợp và gửi về UBMTTQ huyệ  để chuyển đến tay người dân vùng lũ lụt.

ñy ban MTTQ x· rÊt mong nhËn ®­îc sù ñng hé cña toµn thÓ c¸n bé, ®¶ng viªn vµ nh©n d©n trªn ®Þa bµn x· h­ëng øng mét c¸ch thiÕt thùc vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt.

 

Ban vËn ®éng xin ghi nhËn vµ ch©n thµnh c¶m ¬n!

thủ tục hành chính